Osadowski

Polityka Cookies

Na podsta­wie art. 173 Usta­wy z dn. 16 lipca 2004 Prawo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne ( Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), infor­mu­je­my, że podmio­tem zamiesz­cza­ją­cym na kompu­te­rach użyt­kow­ni­ków końcowych pliki „Cookies" w ramach porta­lu www.agrainvest.pl  jest Agrainvest Sp. zo.o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 29. Pliki „Cookies" są stoso­wa­na na porta­lu w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Przy użyciu plików „Cookies" przechowywane i groma­dzone są, w celach niezwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych, nastę­pu­ją­cych infor­ma­cji:
a.    Anoni­mo­wych danych staty­stycz­nych doty­czą­cych użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych stro­nę, aby lepiej poznać ich prefe­ren­cje co do sposo­bu korzy­sta­nia z porta­lu. W tym celu wyko­rzy­stu­je się tech­no­lo­gię Google Analy­tics firmy Google Inc.
b.    Anoni­mo­wych danych zwią­za­nych z przesyłaniem formularzy,
c.    Anoni­mo­wych danych zwią­za­nych ze sposo­bem prezen­ta­cji niektó­rych treści.
Kliknięcie „Kontynuuj” Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików „Cookies” zgod­nie z niniej­szą Poli­ty­ką „Cookies". W przypadku braku zgody Użytkownika na używa­nie przez portal www.agrainvest.pl plików „Cookies” Użytkownik powinien  zmie­nić usta­wie­nia swojej prze­glą­dar­ki lub zrezy­gno­wać z używa­nia portalu.

Stan­dar­do­wo więk­szość prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych po ich zain­sta­lo­wa­niu ma domyśl­nie włączo­ną akcep­ta­cję plików „Cookies". W dowolnej chwi­li Użytkownik może wyłą­czyć akcep­ta­cję plików „Cookies", korzy­sta­jąc z usta­wień właści­wych dla używa­nej przez siebie prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

Wyłączenie akcep­ta­cji plików „Cookies" w porta­lu www.agrainvest.pl spowoduje m.​in.: niepra­wi­dło­wo­ści w zakre­sie prezen­ta­cji niektó­rych treści umieszczonych na portalu oraz nieprawidłowe dzia­ła­nie niektó­rych funk­cji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM DORADCĄ!